រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសលើកលែងពន្ធប៉ាតង់សារព័ត៌មានតាមអនឡាញប្រភេទធុនតូចទាំងអស់ រយៈពេល ៥ឆ្នាំ (២០២៣-២០២៨) និងកាត់បន្ថយកម្រៃអាជ្ញាបណ្ណស្នើសុំបង្កើតអង្គភាពសារព័ត៌មានថ្មី នៅក្រសួងព័ត៌មាន ចំនួន ៥០%

Adminstator
0
Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)